مقاله جامع (تفکر سیستمی) 52 صفحه

پاور پوینت جامع از تفکر سیستمی چیست؟ چرا تفکر سیستمی مهم است؟ سیستم ها چه هستند؟ سیستم ها دارای چند خصوصیت قابل تعریف هستند Systems Thinking as a Special Language […]